Samen transformeren, samen vergroenen

Het gaat goed met Beek en haar inwoners. Er zijn veel voorzieningen, er is volop werkgelegenheid en het besteedbaar inkomen is bovengemiddeld hoog. Deze stedelijke kwaliteiten combineert Beek met landelijke voordelen, zoals goede toegang tot het buitengebied. Toch liggen er op weg naar 2030 ook voor Beek uitdagingen. Deze hangen nauw samen met drie trends die in heel het land spelen:

Demografische veranderingen
Zonder maatregelen zal het aantal inwoners van Beek de komende twintig jaar krimpen. Er zullen dan meer ouderen en minder jongeren in Beek wonen. Deze ontwikkeling heeft directe gevolgen voor de voorzieningen, de beroepsbevolking, de leefbaarheid en de sociale samenhang in Beek.


Veranderingen in leefomgeving
De ligging van Beek – midden tussen Chemelot, het vliegveld, de A2 en de A76 – heeft gunstige effecten, zoals een goede bereikbaarheid, maar ook enkele uitdagingen op het gebied van de ruimtelijke thema’s, zoals wonen, mobiliteit, energie, klimaat en groen.


Economische veranderingen
Beek biedt veel werkgelegenheid voor haar inwoners en de regio. Dit zorgt voor de nodige welvaart. De komende 20-30 jaar krijgen de economische bedrijvigheid en logistiek echter te maken met grote aanpassingen als gevolg van de steeds grotere nadruk op het thema verduurzaming. De effecten hiervan op de werkgelegenheid zijn onzeker.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden heeft Beek een duidelijke missie bepaald. Samen met haar inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en andere overheden wil Beek de huidige brede welvaart vasthouden en verhogen voor de toekomst. Hierbij kijkt Beek niet alleen naar economische vooruitgang, maar ook naar duurzamere keuzes (welzijn, leefbaarheid, sociale vooruitgang en vitaliteit).


Om deze missie te laten slagen, gaat Beek drie thema’s versterken:

  • samenleven in Beek (people),
  • duurzaamheid in Beek (planet),
  • werken en wonen in Beek (prosperity).

In haar herijkte toekomstvisie noemt Beek veel ontwikkelpunten om deze drie thema’s te versterken. Deze punten worden de komende jaren vertaald in het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke investeringen en de samenwerking met partners uit Beek en de regio. Zo wil Beek zich ook na 2030 onderscheiden als dynamische, economische, groene, vitale en sociale gemeente.


Ontwikkelpunten samenleven in Beek
Basisvoorzieningen (school, zorg, boodschappen doen) blijven behouden in de kernen. Overige faciliteiten, zoals sport, detailhandel en cultuur, worden centraal georganiseerd. Vanwege de vergrijzing worden de woon- en zorgvoorzieningen anders ingericht. Beek gaat verder de actieve participatie van haar inwoners op het gebied van mantelzorg en vrijwilligerswerk ondersteunen en zorgen voor een sociaal financieel vangnet. Door te blijven inzetten op Burgerkracht (meedenken, eigen initiatief) versterkt Beek ook de zelfwerkzaam- en zelfredzaamheid van haar inwoners, buurten en verenigingen. Tegelijk wil Beek interessant(er) worden en blijven voor jongeren en krijgen gezondheid en sport voor iedereen prioriteit.


Ontwikkelpunten duurzaamheid in Beek
Het woon- en leefklimaat in de gemeente gaat versterkt worden. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld betere voorzieningen voor wandelaars, fietsers en e-automobilisten. Verder wil Beek de openbare ruimte vergroenen en herinrichten, gericht op spelen, sporten, ontmoeten en recreatie – maar óók om wateroverlast en hittestress tegen te gaan. De groene gebieden rond Beek krijgen bovendien meer verbinding. Daarnaast gaat Beek haar eigen infrastructuur, gebouwen en materieel duurzaam en energieneutraal vervangen en het verduurzamen van woningen en bedrijfspanden stimuleren.


Ontwikkelpunten werken en wonen in Beek
Beek gaat actief de bedrijvigheid en het ondernemersklimaat stimuleren. De economische belangen moeten wel in balans zijn met de leefbaarheid in Beek. (Startende) mkb’ers in de kernen worden gefaciliteerd, net als voorzieningen voor kleinschalig dagtoerisme. Op de terreinen duurzaamheid, circulaire economie en luchtvaart wil Beek zich profileren als kennisgebied. Het woonbeleid blijft gericht op het bouwen van passende woningen, het omvormen van eengezins- naar levensloopbestendige woningen, en het werken met tijdelijke woningen en zorgunits. Beek wil zo geschikt blijven voor jonge gezinnen én senioren. Daarbij horen goede bereikbaarheid (waaronder ook het OV), een goed fietspadennetwerk en een levendig centrum. Voor dit laatste wil Beek een gevarieerd winkelaanbod combineren met ontmoeting, ontspanning en gezelligheid.


Het ABCD van Beek
Door al deze themapunten actief op te pakken wordt Beek straks nog Aantrekkelijker, Bereikbaarder, Concurrerender en Duurzamer. Een gemeente waarin economie en leefbaarheid hand in hand gaan, waarin oud en jong zich thuisvoelen, waarin landelijke en stedelijke kwaliteiten gekoesterd worden. Met de herijkte toekomstvisie zet Beek zichzelf en haar inwoners in een kansrijk spoor voor 2030 en verder.4234.jpg
logo-beek.png

TOEKOMSTVISIE BEEK

Baek to the Future

TOEKOMSTVISIE BEEK

Baek to the Future

logo-beek.png
4234.jpg

Samen transformeren, samen vergroenen

Het gaat goed met Beek en haar inwoners. Er zijn veel voorzieningen, er is volop werkgelegenheid en het besteedbaar inkomen is bovengemiddeld hoog. Deze stedelijke kwaliteiten combineert Beek met landelijke voordelen, zoals goede toegang tot het buitengebied. Toch liggen er op weg naar 2030 ook voor Beek uitdagingen. Deze hangen nauw samen met drie trends die in heel het land spelen:

Demografische veranderingen
Zonder maatregelen zal het aantal inwoners van Beek de komende twintig jaar krimpen. Er zullen dan meer ouderen en minder jongeren in Beek wonen. Deze ontwikkeling heeft directe gevolgen voor de voorzieningen, de beroepsbevolking, de leefbaarheid en de sociale samenhang in Beek.


Veranderingen in leefomgeving
De ligging van Beek – midden tussen Chemelot, het vliegveld, de A2 en de A76 – heeft gunstige effecten, zoals een goede bereikbaarheid, maar ook enkele uitdagingen op het gebied van de ruimtelijke thema’s, zoals wonen, mobiliteit, energie, klimaat en groen.


Economische veranderingen
Beek biedt veel werkgelegenheid voor haar inwoners en de regio. Dit zorgt voor de nodige welvaart. De komende 20-30 jaar krijgen de economische bedrijvigheid en logistiek echter te maken met grote aanpassingen als gevolg van de steeds grotere nadruk op het thema verduurzaming. De effecten hiervan op de werkgelegenheid zijn onzeker.

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden heeft Beek een duidelijke missie bepaald. Samen met haar inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en andere overheden wil Beek de huidige brede welvaart vasthouden en verhogen voor de toekomst. Hierbij kijkt Beek niet alleen naar economische vooruitgang, maar ook naar duurzamere keuzes (welzijn, leefbaarheid, sociale vooruitgang en vitaliteit).


Om deze missie te laten slagen, gaat Beek drie thema’s versterken:

  • samenleven in Beek (people),
  • duurzaamheid in Beek (planet),
  • werken en wonen in Beek (prosperity).

In haar herijkte toekomstvisie noemt Beek veel ontwikkelpunten om deze drie thema’s te versterken. Deze punten worden de komende jaren vertaald in het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke investeringen en de samenwerking met partners uit Beek en de regio. Zo wil Beek zich ook na 2030 onderscheiden als dynamische, economische, groene, vitale en sociale gemeente.


Ontwikkelpunten samenleven in Beek
Basisvoorzieningen (school, zorg, boodschappen doen) blijven behouden in de kernen. Overige faciliteiten, zoals sport, detailhandel en cultuur, worden centraal georganiseerd. Vanwege de vergrijzing worden de woon- en zorgvoorzieningen anders ingericht. Beek gaat verder de actieve participatie van haar inwoners op het gebied van mantelzorg en vrijwilligerswerk ondersteunen en zorgen voor een sociaal financieel vangnet. Door te blijven inzetten op Burgerkracht (meedenken, eigen initiatief) versterkt Beek ook de zelfwerkzaam- en zelfredzaamheid van haar inwoners, buurten en verenigingen. Tegelijk wil Beek interessant(er) worden en blijven voor jongeren en krijgen gezondheid en sport voor iedereen prioriteit.


Ontwikkelpunten duurzaamheid in Beek
Het woon- en leefklimaat in de gemeente gaat versterkt worden. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld betere voorzieningen voor wandelaars, fietsers en e-automobilisten. Verder wil Beek de openbare ruimte vergroenen en herinrichten, gericht op spelen, sporten, ontmoeten en recreatie – maar óók om wateroverlast en hittestress tegen te gaan. De groene gebieden rond Beek krijgen bovendien meer verbinding. Daarnaast gaat Beek haar eigen infrastructuur, gebouwen en materieel duurzaam en energieneutraal vervangen en het verduurzamen van woningen en bedrijfspanden stimuleren.


Ontwikkelpunten werken en wonen in Beek
Beek gaat actief de bedrijvigheid en het ondernemersklimaat stimuleren. De economische belangen moeten wel in balans zijn met de leefbaarheid in Beek. (Startende) mkb’ers in de kernen worden gefaciliteerd, net als voorzieningen voor kleinschalig dagtoerisme. Op de terreinen duurzaamheid, circulaire economie en luchtvaart wil Beek zich profileren als kennisgebied. Het woonbeleid blijft gericht op het bouwen van passende woningen, het omvormen van eengezins- naar levensloopbestendige woningen, en het werken met tijdelijke woningen en zorgunits. Beek wil zo geschikt blijven voor jonge gezinnen én senioren. Daarbij horen goede bereikbaarheid (waaronder ook het OV), een goed fietspadennetwerk en een levendig centrum. Voor dit laatste wil Beek een gevarieerd winkelaanbod combineren met ontmoeting, ontspanning en gezelligheid.


Het ABCD van Beek
Door al deze themapunten actief op te pakken wordt Beek straks nog Aantrekkelijker, Bereikbaarder, Concurrerender en Duurzamer. Een gemeente waarin economie en leefbaarheid hand in hand gaan, waarin oud en jong zich thuisvoelen, waarin landelijke en stedelijke kwaliteiten gekoesterd worden. Met de herijkte toekomstvisie zet Beek zichzelf en haar inwoners in een kansrijk spoor voor 2030 en verder.